• O EBITDA acadou os 1.216 millóns de euros, o 3,4% menos en termos axustados, debido á caída no prezo das materias primas.
  • A compañía espera unha segunda metade do ano marcado por un ámbito máis favorable.
  • O EBITDA das actividades en España mantense estable e aumentou o seu peso relativo no total consolidado ata o 56,8%.
  • Os negocios regulados e cuasi regulados, cun 69% de contribución ao EBITDA, afiánzanse como os principais xeradores de fluxo de caixa.
  • Os investimentos do trimestre creceron un 6,4%, ata os 266 millóns de euros, centrados na actividade de redes de gas e electricidade en Europa, o que reflicte a clara aposta da compañía por un modelo de negocio sólido e estable.  
  • GAS NATURAL FENOSA reduciu a súa débeda financeira neta un 8,7% ata os 15.817 millóns de euros, co que reduce a súa ratio de endebedamento e consolida a súa fortaleza financeira.

GAS NATURAL FENOSA obtivo un beneficio neto de 329 millóns de euros no primeiro trimestre de 2016, un 8,7% menos en termos axustados, debido a factores de ámbito macroeconómico e enerxético. A compañía prevé que este ámbito mellorará no segundo semestre.

O EBITDA acadou os 1.216 millóns de euros, o 3,4% menos en termos axustados que no mesmo período de 2015. O descenso debeuse á caída no prezo das materias primas.

Malia o esixente ámbito enerxético e económico, os resultados da compañía demostran a solidez do seu modelo de negocio, no que as actividades reguladas e cuasi reguladas (inclúense aquí as actividades de transporte de gas, a xeración con renovables e a actividade de GPG) achegan o 69% do EBITDA.

Así mesmo, as actividades en España xeraron un EBITDA trimestral similar ao de 2015 e aumentaron a súa contribución ao total consolidado ata o 56,8%, o que evidencia a súa fortaleza fronte ás actividades internacionais, cuxo EBITDA caeu un 20,2% e representou o 43,1% do total.

Os investimentos do trimestre foron de 266 millóns de euros, un 6,4% máis e focalizáronse especialmente nos negocios de distribución de gas e electricidade en España. Neste sentido, destacou o incremento do 36,5% dos investimentos en negocios regulados en Europa, feito que subliña a aposta do grupo por un modelo de negocio sólido e estable.

GAS NATURAL FENOSA mantivo durante o trimestre unha estrita disciplina financeira. A 31 de marzo, a débeda financeira neta acadou os 15.817 millóns de euros, o 8,7% menos que na mesma data de 2015. A ratio de endebedamento situouse no 45,9%, por debaixo do 47,7% da mesma data do pasado exercicio. O 82,7% da débeda ten vencemento igual ou posterior ao ano 2018 e a súa vida media é lixeiramente superior aos cinco anos.

Distribución de gas en España

O EBITDA da actividade de distribución de gas en España creceu o 0,5%, ata 215 millóns, e o importe neto da cifra de negocios acadou os 295 millóns, cun aumento do 0,7%. As vendas da actividade regulada de gas en España no seu conxunto diminuíron o 2,1% respecto a 2015, ata os 52.865 GWh, debido á menor demanda de gas do mercado residencial.

O grupo continuou avanzando na expansión da rede de distribución e para incrementar o número de puntos de subministración, malia a baixa actividade do mercado de nova edificación. Así, a rede de distribución incrementouse en 2.122 quilómetros (+4,3%) no cómputo interanual e permitiu a gasificación de 11 novos municipios en 2016. A compañía incrementou en 47.000 os puntos de subministración no último ano, acadando os case 5.286.000 ao final de marzo.

Distribución de gas en Italia

O EBITDA da actividade de distribución de gas en Italia foi de 14 millóns de euros, un 12,5% menos por unha menor remuneración tras a actualización do WACC recoñecido polo regulador italiano. As vendas foron de 1.681 GWh, cun descenso do 12% debido a unha climatoloxía invernal máis benigna.

A compañía acadou os preto de 458.000 puntos de subministración en Italia, o 0,4% máis, mentres que a rede de distribución creceu un 1% ata os 7.176 quilómetros.

Distribución de gas en América latina

O EBITDA da distribución de gas en América Latina acadou os 159 millóns de euros, un 15% menos, afectado especialmente polo comportamento das divisas en México, Arxentina, Chile, Colombia e Brasil. Sen considerar o efecto do tipo de cambio, o EBITDA increméntase o 3,2%.

Por países, destaca o EBITDA rexistrado en Brasil, de 47 millóns de euros, que representou o 29,6% do total. O volume de vendas foi o 24,9% inferior, debido á crise económica e á baixada do mercado industrial, se ben os mercados residencial e comercial creceron en conxunto un 13,4%.

O EBITDA de México foi de 44 millóns de euros e representou un 27,7% do conxunto do negocio. Excluíndo o efecto do tipo de cambio, o EBITDA teríase incrementado un 6,7%, cun crecemento de vendas do 4%.

Sen ter en conta o tipo de cambio, Colombia aumentou o EBITDA o 27,9% polas maiores vendas no mercado industrial secundario.

O EBITDA achegado por Chile acadou os 31 millóns de euros e representa o 19,5%

A peche do trimestre, as vendas da actividade de gas en América Latina, que agrupa as vendas de gas e os servizos de acceso de terceiros á rede (ATR), ascenderon a 66.442 GWh, o 5,4% menos que as rexistradas no mesmo período de 2015.

A rede de distribución en América Latina incrementouse o 2,8% e acadou os 80.556 quilómetros a final de trimestre. A este crecemento contribuíu, especialmente, a expansión da rede en México, con 1.015 novos quilómetros no último ano.

GAS NATURAL FENOSA superou os 7,5 millóns de puntos de subministración a 31 de marzo, o que representou un incremento de 306.000 puntos respecto do ano anterior. Cómpre salientar os incrementos en México, de 109.000 puntos durante o último ano, e Colombia, onde se produciu un aumento de 107.000 puntos.

Distribución de electricidade en España

O EBITDA da actividade de distribución de electricidade en España, de 152 millóns de euros, incrementouse o 7% respecto ao primeiro trimestre de 2015. O importe da cifra de negocio aumentou o 2,9%, ata 210 millóns de euros.

A enerxía subministrada foi de 8.227 GWh, o 4,1% menos que en 2015. A 31 de marzo, a compañía contaba con 3.688.000 puntos de subministración, cifra lixeiramente superior á do peche do ano pasado.

Distribución de electricidade en Moldavia

O EBITDA da actividade de distribución de electricidade en Moldavia acadou os 13 millóns de euros no período, o 30% máis, debido a unha maior retribución da base de capital tarifaria por actualización anual, así como por efecto do tipo de cambio da moeda local respecto ao dólar.

As vendas da actividade de electricidade descenderon lixeiramente a 705 GWh (-3,6%) e os puntos de subministración a final do primeiro trimestre situáronse en 869.946 (+1,3%).

Distribución de electricidade en América Latina

O EBITDA da actividade de distribución de electricidade en América Latina, que inclúe Colombia, Panamá, Arxentina e Chile, acadou os 154 millóns de euros no período, o 6,1% menos que en 2015. Sen considerar o efecto provocado polo tipo de cambio, o EBITDA aumenta o 4,8%.

O negocio de distribución eléctrica de Colombia achegou 50 millóns de euros de EBITDA durante o primeiro trimestre, o 15,6% máis se non se ten en conta o efecto do tipo de cambio. O crecemento responde fundamentalmente aos maiores ingresos por cargo de comercialización.

En Panamá, o negocio acadou un EBITDA de 28 millóns de euros, o 27,1% menos sen efecto do tipo de cambio, debido a que os ingresos do ano pasado se viran distorsionados polo cambio de criterio de rexistro dos desvíos tarifarios.

O EBITDA de Chile e Arxentina (CGE) acadou os 76 millóns de euros, cun incremento de 10 millóns de euros sen considerar os efectos do tipo de cambio. O crecemento orixínase no negocio de distribución eléctrica en Chile, principalmente polo incremento das vendas físicas, maior actividade en servizo a terceiros e redución de gastos operacionais, xunto con maiores retiros de enerxía no sector de sub-transmisión.

Gas: Infraestruturas

O EBITDA da actividade de infraestruturas, que inclúe a operación do gasoduto Magreb-Europa, a xestión do transporte marítimo, o desenvolvemento dos proxectos integrados de gas natural licuado (GNL) e a exploración, desenvolvemento, produción e almacenamento de hidrocarburos, elevouse a 75 millóns de euros, un 5,6% máis que o mesmo período do ano anterior, debido principalmente ao incremento do 3% da tarifa de transporte internacional do gasoduto Magreb-Europa e polo efecto positivo do tipo de cambio do dólar.

A actividade de transporte de gas desenvolvida en Marrocos a través das sociedades EMPL e Metragaz, durante o primeiro trimestre, sumou un volume total de 24.163 GWh, o 0,4% máis que o ano pasado. Desta cifra, 14.681 GWh (-16,1%) foron transportados para GAS NATURAL FENOSA a través da sociedade Sagane e 9.482 GWh (+44,2%) para Portugal e Marrocos.

Gas: Aprovisionamento e comercialización

O EBITDA da actividade mundial de aprovisionamento e comercialización de gas ascendeu a 151 millóns de euros no primeiro trimestre, o 39,8% menos, un descenso motivado pola magnitude do axuste de prezos enerxéticos soportado durante o período: o Brent medio do primeiro trimestre descendeu o 46% respecto ao mesmo período de 2015.

A 31 de marzo, o gas comercializado no mercado español acadou os 76.025 GWh, o 0,6% máis.

Gas Natural Europe consolida en 2016 a súa posición de comercialización de gas natural en Europa, con presenza en Francia, Bélxica, Luxemburgo, Países Baixos e Alemaña. Adicionalmente é un operador activo nos mercados líquidos destes países, o que permite optimizar a posición de Gas Natural Fenosa e a captura de oportunidades nos mercados europeos.

As vendas realizadas en Francia no primeiro trimestre de 2016 acadan os 12,9 TWh con clientes de diversos ámbitos, como empresas do sector industrial, autoridades locais e sector público. No resto de países europeos onde opera Gas Natural Europe as vendas foron de 3,5 TWh no mesmo período.

En Italia, Gas Natural Fenosa tamén opera no mercado almacenista e conseguiu un volume de vendas de 2,5 TWh.

No mercado retallista, a compañía conta con 12,2 millóns de contratos activos de gas, electricidade e servizos, máis de medio millón destes en Italia. A comercialización retallista descendeu en España o 15,2% e aumentou lixeiramente en Italia o 1,9%.

Electricidade España

O EBITDA da actividade de electricidade en España (xeración, comercialización almacenista e retallista e subministración de electricidade a tarifa de último recurso) foi de 205 millóns de euros, o 3,8% máis que no mesmo período de 2015, debido fundamentalmente ao diferente comportamento dos prezos do pool.

O prezo medio ponderado do mercado diario no trimestre ascendeu a 31,25 €/MWh, 16,13 €/MWh menos que o primeiro trimestre de 2015, e o 41% menos que o trimestre anterior. No mes de febreiro, o prezo medio descendeu ata os 27,70 €/MWh.

A produción de enerxía eléctrica foi de 7.082 GWh, o 12,8% menos que en 2015. Desa cifra, 6.202 GWh corresponderon a xeración tradicional (-17,5%), mentres que a xeración en renovables e coxeración sumou 880 GWh (+45,2%).

A produción hidráulica situouse en 1.893 GWh no primeiro trimestre, o 35,5% máis que en 2015. Pola súa banda, a produción nuclear descendeu un 10,6% ata os 1.092 GWh.

A produción dos ciclos combinados de GAS NATURAL FENOSA foi de 2.695 GWh, o 23% menos que no mesmo período de 2015.

A produción térmica con carbón acadou os 522 GWh, fronte aos 1.399 GWh do primeiro trimestre de 2015.

As vendas de electricidade, que inclúen a comercialización no mercado liberalizado e do Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC), acadaron os 8.996 GWh, o 2% menos. As cifras da carteira de comercialización eléctrica son acordes ao posicionamento de maximización de marxes, á optimización de cota e ao grao de cobertura que GAS NATURAL FENOSA desexa ter fronte ás variacións de prezo do mercado eléctrico.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables contaba a peche do primeiro trimestre cunha potencia instalada en operación de 1.145 MW consolidables, dos cales 977 MW corresponden a tecnoloxía eólica, 110 MW a minihidráulica e 58 MW a coxeración.

A produción durante os tres primeiros meses do ano ascendeu a 880 GWh fronte aos 606 GWh do mesmo período do ano anterior, debido principalmente á incorporación da produción dos parques de Gecalsa e tamén aos maiores índices de eolicidade e hidraulicidade do trimestre.

Global Power Generation

Global Power Generation (GPG), creada en 2014, aglutina os activos e negocios de xeración eléctrica de GAS NATURAL FENOSA fóra de Europa.

O EBITDA de Global Power Generation no primeiro trimestre de 2016 acadou os 62 millóns de euros, cunha diminución do 15,1% fronte ao mesmo período do ano anterior, debido fundamentalmente a unha menor contribución do negocio en México. O resultado no país norteamericano (-13,3%) viuse afectado polo diferente calendario de mantementos, o efecto dos índices de referencia dos contratos e polo menor prezo do gas.

 

Barcelona, 11 de maio de 2016.

Imaxes

Presidente y CEO en resultados 1T 2016

Presidente en Resultados 1T 2016

Conta de resultados consolidada

(€ millóns) 1T16 1T15
Importe neto da cifra de negocios 5.954 7.167
Outros ingresos de explotación 58 56
Aprovisionamentos -4.059 -5.123
Gastos de persoal -249 -255
Outros gastos de explotación -488 -496
EBITDA 1.216 1.349
Outros resultados - -
Amortizacións e perdas por deterioración -435 -441
Dotación a provisións -57 -54
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 724 854
Resultado financeiro -199 -223
Resultado alienación instrumentos financeiros - -
Resultado de entidades método participación -9 -8
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 516 623
Imposto sobre beneficios -121 -152
Resultado operacións interrompidas 5 2
Participacións non dominantes -71 -69
RESULTADO ATRIBUÍBLE AO GRUPO 329 404

A conta de perdas e ganancias consolidada do exercicio 2016 e 2015 reexpresouse reclasificando a operacións interrompidas o negocio de gas licuado de petróleo en Chile en aplicación da NIIF 5.

Balance de situación consolidado

(cifras non auditadas)

(€ millóns) 31/03/16 31/03/15
Activo non corrente- 38.060 40.760
Inmobilizado intanxible 10.488 11.064
Inmobilizado material 23.430 24.954
Investimentos método participación 1.683 2.105
Activos financeiros non correntes 1.306 1.479
Activos por imposto diferido 1.153 1.158
Activo corrente- 9.328 9.773
Activos non correntes mantidos para a venda 945
Existencias 654 815
Debedores comerciais e outras contas a cobrar 5.325 6.007
Outros activos financeiros correntes 342 391
Efectivo e medios líquidos equivalentes 2.062 2.560
TOTAL ACTIVO 47.388 50.533

(cifras non auditadas)

(€ millóns) 31/03/16 31/03/15
Patrimonio neto- 18.671 19.017
Patrimonio neto atribuído á entidade dominante 14.542 15.047
Participacións non dominantes 4.129 3.970
Pasivo non corrente- 20.599 24.254
Ingresos diferidos 841 838
Provisións non correntes 1.434 1.565
Pasivos financeiros non correntes 14.774 17.846
Pasivos por imposto diferido 2.627 2.955
Outros pasivos non correntes 923 1.050
     
Pasivo corrente- 8.118 7.262
 Pasivos vinculados mantidos para a venda 590 -
 Provisións correntes 201 143
 Pasivos financeiros correntes 3.278 2.138
 Acredores comerciais e outras contas a pagar  3.680 4.581
Outros pasivos correntes  369  400
 TOTAL PASIVO E PATRIMONIO NETO 47.388 50.533

 

Principais magnitudes físicas

Actividade de Distribución:

1T16 1T15 %
Distribución de gas (GWh) 120.988 126.156 -4,1
Europa: 54.546 55.934 -2,5
ATR* 54.546 55.934 -2,5
América latina: 66.442 70.222 -5,4
Vendas de gas a tarifa 36.498 41.202 -11,4
ATR 29.944 29.020 3,2
Distribución de electricidade (GWh): 17.802 17.743 0,3
Europa: 8.932 9.306 -4,0
Vendas de electricidade a tarifa 705 731 -3,6
ATR 8.227 8.575 -4,1
América latina: 8.870 8.437 5,1
Vendas de electricidade a tarifa 8.286 7.968 4,0
ATR 584 469 24,5
Transmisión de electricidade (GWh) 3.929 3.861 1,8
Puntos de subministración de distribución de gas, en miles (o 31/03): 13.260 12.905 2,8
Europa 5.744 5.695 0,9
América Latina 7.516 7.210 4,2
Puntos de subministración de distribución de electricidade, en miles (o 31/03): 10.694 10.468 2,2
Europa 4.558 4.532 0,6
América Latina 6.136 5.936 3,4
TIEPI en España (minutos) 17 10 70,0

*Inclúe os servizos de ATR en transporte secundario.

Actividade de Gas:

1T16 1T15 %
Comercialización almacenista (GWh): 76.025 75.557 0,6
España 37.486 40.985 -8,5
Resto vendas de gas 38.539 34.572 11,5
Comercialización retallista (GWh) 13.902 16.073 -13,5
Transporte de gas-EMPL (GWh) 24.163 24.066 0,4

Actividade de Electricidade

1T16 1T15 %
Enerxía eléctrica producida (GWh): 11.322 12.573 -9,9
España: 7.082 8.124 -12,8
Xeración: 6.202 7.518 -17,5
Hidráulica 1.893
1.397 35,5
Nuclear 1.092 1.222 -10,6
Carbón 522 1.399 -62,7
Ciclos combinados 2.695 3.500 -23,0
Renovable e coxeración 880 606 45,2
Global Power Generation: 4.240 4.449 -4,7
México (CC) 3.621 3.760 -3,7
México (eólica) 261 304 -14,1
Costa Rica (hidráulica) 67 49 36,7
Panamá (hidráulica) 13 18 -27,8
Panamá (fuel) - - -
República Dominicana (fuel) 244 289 -15,6
Kenya (fuel) 34 29 17,2
Capacidade de xeración eléctrica (MW): 15.471 14.803 4,5
España: 12.769 12.146 5,1
Xeración:  11.624 11.226 3,5
Hidráulica 1.954 1.954 -
Nuclear 604 604 -
Carbón 2.065 2.065 -
Ciclos Combinados: 7.001 6.603 6,0
Renovable e coxeración: 1.145 920 24,5
Global Power Generation 2.702 2.657 1,7
México (CC) 2.035 2.035 -
México (eólica) 234 234 -
Costa Rica (hidráulica) 101 51 98,0
Panamá (hidráulica) 22 22 -
Panamá (fuel) - 5 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Kenya (fuel) 112 112 -