A

Acceso de terceiros á rede (ATR): Acceso á rede por parte dos que non son propietarios da rede de transporte e distribución.

Acometida: É a parte da canalización comprendida entre a rede de distribución e a chave de acometida, incluída esta. Non forma parte da instalación receptora.

Almacenamento subterráneo: Está composto por depósitos de gas creados artificialmente en formacións subterráneas aptas para iso, co fin de adecuar o aprovisionamento de gas á demanda estacional.

Alta presión: É aquela superior a 4 bar efectivos (ou relativos).

Ampere: Unidade de intensidade de corrente eléctrica.

Armario de regulación: É o conxunto de regulación de presión do gas cando se encontra aloxado no interior dun armario.

B

Back up (respaldo): As centrais de back up, ou respaldo, son aquelas que garanten a subministración eléctrica cando outras fontes de produción deixan de xerar enerxía. En España, o papel de back up desempéñano as centrais térmicas de ciclo combinado e de carbón. Estas tecnoloxías teñen a capacidade de poñerse en funcionamento nun curto período de tempo, no momento no que as enerxías renovables non xestionables deixan de verter enerxía á rede.

Baixa presión: Na actividade de distribución de gas natural é aquela inferior ou igual a 0,05 bar efectivos (ou relativos).

BCM: En inglés, Billion Cubic Meters, que equivale a mil millóns de metros cúbicos. Medida usada habitualmente para o gas natural.

Beneficio antes de xuros e impostos: Resultado da compañía calculado como total ingresos operativos menos total gastos operativos. Termo que vén do termo inglés EBIT "Earnings before interest and taxes".

Beneficio neto despois de impostos: Resultado final da empresa calculado como resultado operativo menos resultado financeiro menos imposto de sociedades.

Biogás: É un tipo de gas (formado por dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano) que se xera pola fermentación de residuos orgánicos, fundamentalmente en vertedoiros, refugallos agrícolas ou en augas residuais. Unha vez recollido, pódese utilizar para xerar electricidade.

Biomasa: Materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico, espontáneo ou provocado, que se utiliza como fonte de enerxía. En España, a maior parte da produción corresponde ao sector forestal e é utilizada tanto no ámbito doméstico (en forma de leña) coma na produción térmica ou eléctrica.

Bombeo: Tecnoloxía hidráulica que permite almacenar enerxía (en forma de auga) durante as horas de menor demanda de electricidade e xerar quilovatios hora nas horas de consumo punta ou de necesidade do sistema eléctrico. As plantas de bombeo elevan a auga dun encoro inferior a outro superior, onde unha central hidroeléctrica a converte de novo en enerxía eléctrica. Grazas á súa forma de funcionamento, as centrais de bombeo contribúen a optimizar o sistema eléctrico e son un complemento ideal á xeración renovable non xestionable.

Bono social: Tarifa cun desconto fixada polo Goberno sobre o PVPC, para protexer os consumidores vulnerables.

C

Caldeira centralizada: Instalación na cal os puntos de subministración dun predio están conectados a unha caldeira central.

Canalización: É o conxunto de canalizacións e accesorios unidos entre si que permite a circulación do gas polo interior destes.

Capitalización bolsista: Valor da empresa en bolsa, obtense multiplicando o valor das accións en bolsa da compañía polo número de accións que ten en circulación.

Centro do Gas: Centro aberto á atención do público e relacionado cos servizos relativos ao gas prestado pola compañía: subministración de gas, venda de aparatos e servizos, revisión sistemática, etc.

Ciclo combinado, CGT:Centrais de xeración de electricidade que utilizan gas natural como materia prima. Son máis eficientes que outras tecnoloxías térmicas tradicionais, como o carbón ou o fuel, xa que producen enerxía en dúas fases. Na primeira, xeran electricidade a través da combustión directa do gas e nunha segunda etapa aproveitan os gases residuais, que aínda están quentes, para xerar vapor de auga que move unha turbina que produce máis enerxía.

Coxeración, CHP: A coxeración permite producir e aproveitar, de xeito combinado, calor e electricidade. As instalacións de coxeración están deseñadas de forma que o vapor producido na caldeira xere electricidade e sirva tamén para subministrar calor a procesos industriais

Comercializadoras: Son as que adquiren electricidade ou gas natural (aos produtores ou a outros comercializadores) e o venden aos seus clientes cualificados ou a outros comercializadores en condicións libremente pactadas. Os comercializadores utilizan as instalacións de transportistas e distribuidores para o transporte e subministración de gas e electricidade aos seus clientes, a cambio dunha peaxe.

Consumo contratado: Corresponde ao consumo acordado entre o cliente e a empresa, e que aparece reflectido no contrato.

Consumo de ATR: Consumo en kWh que a distribuidora factura ás comercializadoras, correspondente a clientes de mercado liberalizado, por acceso de terceiros á rede.

Consumo de Termo Potencia: Consumo en kWh que se factura en concepto dos distintos termos de potencia para enerxía eléctrica.

Consumo estimado: Consumo previsto dun cliente, calcúlase cada vez que se realiza unha lectura e, en función da antigüidade do cliente, coa historia das súas lecturas e os indicadores de estimación que teña activados. Serve como filtro de validación de que o consumo que se factura é correcto.

Consumo facturado: Consumo en kWh que se factura en función do volume de gas ou a enerxía eléctrica consumidos durante o período de facturación.

Contador: Dispositivo que permite coñecer o volume de enerxía consumido nun período de tempo determinado.

Contador intelixente: Medidor ou contador avanzado que calcula o consumo eléctrico dunha forma máis detallada que os contadores convencionais. Estes equipos ofrecen a posibilidade de comunicar esta información a través dunha rede a un centro de control da compañía de servizos, que pode utilizar os datos para os efectos de facturación ou seguimento.

Código Universal de Punto de Subministración, CUPS: É o código que identifica cada punto de subministración, ben de gas ou de electricidade: o primeiro componse dunha secuencia de 20 díxitos e o de electricidade de 22.

Cotización: Prezo alcanzado no mercado por un valor.

D

Declaración de impacto ambiental: É o pronunciamento da autoridade ambiental competente que determina a conveniencia ou non de realizar a actividade proxectada e, en caso afirmativo, as condicións que deben establecerse para a protección do medio.

Déficit de tarifa: O déficit de tarifa é a diferenza entre a cantidade total recadada polas tarifas de acceso ás redes (tarifas reguladas que fixa a Administración e pagan os consumidores polas súas subministracións) e os custos reais asociados ás devanditas tarifas (custos de transporte, distribución, primas a determinadas tecnoloxías, etc.). As diferenzas entre a recadación por tarifas reguladas e os custos reais correspondentes a estas orixínanse basicamente por dous motivos: desviacións nas estimacións e obxectivos políticos ou económicos dos sucesivos Gobernos, os que, en último termo, establecen as tarifas reguladas.

Demanda eléctrica: Cantidade de enerxía eléctrica consumida polos usuarios nun determinado período de tempo.

Distribución: A distribución é unha actividade regulada que ten por obxecto principal a transmisión de enerxía ou de gas natural dende as redes de transporte ata os puntos de consumo. As empresas distribuidoras teñen como función distribuír a enerxía, así como construír, manter e operar as instalacións de distribución.

Dividendo: Parte do beneficio dunha empresa que se distribúe de forma periódica entre os seus accionistas.

Downstream (distribución e comercialización): Aquelas actividades que teñen lugar dende a recepción dos hidrocarburos nas terminais de importación, ata a súa distribución e comercialización ao usuario final. Ver tamén upstream (exploración e produción) e midstream (tratamento e transporte).

E

Eficiencia enerxética:Conxunto de programas e estratexias para reducir a enerxía que empregan determinados dispositivos e sistemas sen que se vexa afectada a calidade dos servizos subministrados.A eficiencia protexe o medio ambiente, asegura o abastecemento e fomenta un comportamento sostible no uso dos recursos.

Estación de regulación e medida: Instalación que ten como función a redución de presión e a medida do caudal do gas e constitúen a interconexión entre a rede de gasodutos e as redes de distribución.

Estratexia, obxectivo 20-20-20: Estratexia da Unión Europea para 2020 cuxos obxectivos consisten nunha redución dun 20% das emisións de gases de efecto invernadoiro respecto a 1990, a obriga de que o 20% do consumo final enerxético proveña de enerxías renovables e un 20% de aforro nas demandas enerxéticas futuras

G

Gas natural comprimido: É un combustible para uso vehicular que, por ser económico e ambientalmente limpo, é considerado unha alternativa sustentable para a substitución de combustibles líquidos. En ocasións úsanse indistintamente os termos gas natural comprimido e gas natural vehicular (GNV). Non obstante, o GNV, ademais de GNC, tamén pode ser gas natural licuado (GNL), que tamén se usa como combustible vehicular, aínda que en moita menor medida.

Gas natural licuado (GNL): Gas natural que foi licuado mediante arrefriamento a aproximadamente -161°C a presión atmosférica. O gas natural é 600 veces máis voluminoso que o gas natural licuado (LNG).

Gas natural vehicular, GNV: Gas natural usado como combustible para vehículos.

Xeración distribuída: A xeración distribuída, ou descentralizada, achega a produción de electricidade aos puntos onde se consume. Para iso utilízanse instalacións de menor tamaño que as plantas convencionais. A gran vantaxe desta forma de produción é a redución das perdas que se ocasionan no transporte e distribución da enerxía. As formas máis habituais de xeración distribuída en España son as coxeracións e as placas solares fotovoltaicas.

Xeración renovable: Denomínase enerxía renovable á enerxía que se obtén de fontes naturais virtualmente inesgotables, unhas pola inmensa cantidade de enerxía que conteñen e outras porque son capaces de rexenerarse por medios naturais.

Xeotermia: A tecnoloxía xeotérmica aproveita a calor da terra para xerar electricidade ou para usos térmicos (produción de frío ou calor).

Gasoduto: Canalización que permite o transporte, a alta presión e a gran distancia, dun gas combustible, formada por tubos de aceiro ao carbono de alto límite elástico, mediante os cales se transporta o gas natural. Pode enterrarse ou somerxerse, están conectados a redes internacionais e subministran a unha soa ou a varias rexións. Cando pasan a través dun país, denomínaselles gasodutos de tránsito.

H

Oco térmico: parte da produción de electricidade que se cobre con tecnoloxías térmicas: ciclos combinados de gas natural, carbón e fuel óleo.

Hub de gas: Mercado organizado para a contratación do gas, funciona de xeito semellante a un mercado de valores

I

Interruptor de control de potencia, ICP: Un interruptor automático que instala a compañía subministradora de enerxía ao inicio da instalación eléctrica da vivenda e co que se controla a potencia consumida polo cliente en cada momento. Se a devandita potencia consumida supera a potencia contratada, entra en acción automaticamente cortando a subministración eléctrica e é necesario rearmalo para que se reinicie

Imposto de electricidade: Importe en euros correspondente a un imposto aplicado sobre a facturación de enerxía eléctrica. A Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, desenvolve no seu capítulo IX o imposto sobre a electricidade. A base impoñible do imposto estará constituída polo resultado de multiplicar polo coeficiente 1,05113 o importe total que, con ocasión da devindicación do imposto, se determinaría como base impoñible do imposto sobre o valor engadido, excluídas as cotas do propio imposto sobre a electricidade, para unha subministración de enerxía eléctrica efectuada a título oneroso dentro do territorio de aplicación do imposto sobre o valor engadido entre persoas non vinculadas. O imposto esixirase ao tipo impositivo do 4,864 %.

Índice de cobertura: O índice de cobertura relaciona a potencia dispoñible no sistema eléctrico respecto da punta de demanda. Para Red Eléctrica de España o índice desexable é 1,1. É dicir, que exista unha potencia dispoñible un 10% superior á punta de demanda.

Infraestrutura: Cada un dos elementos que, coas súas características propias e condicións particulares de funcionamento, compoñen o Sistema Gasista e que, comunicados entre si, permiten trasladar o gas natural dende os puntos de entrada (aprovisionamento, oferta) aos de saída (consumo, demanda).

K

Quilowatts hora: Unidade de enerxía que equivale á enerxía desenvolvida por unha potencia dun quilowatt (kW) durante unha hora, equivalente a 3,6 millóns de joules. É equivalente a 0,0949 metros cúbicos de gas.

Quilovolt: Unidade de tensión eléctrica que equivale a 1.000 volts.

L

Lectura estimada: Lectura do consumo estimado do cliente, obtida no proceso de estimación, e que se factura se non se dispón dunha lectura real ou unha lectura facilitada recente. Tamén se utiliza en lecturas cuadrimestrais.

Lectura real: Lectura realizada directamente polo axente lector na toma de lectura, sen intervención de terceiros.

LED: O termo LED está formado polas siglas en inglés "Light-Emitting Diode" que significan exactamente 'díodo emisor de luz'. Un díodo é un dispositivo fabricado de dous materiais condutores diferentes que permiten circular a corrente nunha soa dirección. Cando pasa electricidade polo díodo, os átomos dun dos materiais excítanse a un nivel superior de enerxía. Esta enerxía libérase cando os átomos transfiren electróns ao outro material. Durante esta liberación de enerxía é cando se produce luz. Presentan moitas vantaxes sobre as fontes de luz incandescente: o seu consumo de enerxía é moito menor, presentan unha duración moito maior, un tamaño máis pequeno, gran durabilidade e fiabilidade.

M

Media presión: Na actividade de distribución de gas, é aquela comprendida entre 0,05 e 4 bar efectivos (ou relativos).

Mercado a prazo: Os mercados a prazo de electricidade ou gas son un conxunto de mercados nos que, con anos, meses, semanas ou días de antelación á entrega física da enerxía, se intercambian contratos de compra-venda de electricidade ou gas con prazos de entrega superiores a 24 horas. Os mercados a prazo desempeñan un papel crucial nun mercado liberalizado desenvolvido, xa que permiten aos axentes compradores e vendedores xestionar os seus riscos, ao tempo que facilitan a competencia nos mercados almacenista e retallista.

Mercado diario: O mercado diario ten lugar o día anterior ao da entrega da enerxía e nel compradores e vendedores intercambian enerxía para todas e cada unha das horas do día seguinte.

Mercado intradiario: O mercado intradiario é un mercado de axustes que se realiza dentro das 24 horas anteriores ao momento de xeración/consumo. Os axentes poden axustar nos mercados intradiarios as súas posicións comerciais comprando e vendendo enerxía

Mercado liberalizado: É aquel no que o cliente contrata a subministración con calquera outra empresa comercializadora debidamente autorizada pola Administración competente. As tarifas de venda son pactadas entre comprador e vendedor.

Mercado OTC: O mercado financeiro OTC (Over The Counter) é un mercado non organizado no que os axentes intercambian, a través de intermediarios ou brokers, contratos con liquidación financeira deseñados en función das súas preferencias e sen someterse a regras de participación/negociación distintas que as que eles mesmos se impoñan.

Mercado regulado: É aquel no que o cliente mantén a subministración de gas e electricidade co seu distribuidor autorizado habitual. As tarifas de venda de ambas as dúas enerxías son fixadas por lei e publicadas no BOE.

Mercado anuncio: Aquel en que a entrega e o pagamento do ben negociado se efectúan ao momento da concertación. O prezo ao cal se negocian coñéceselle como prezo anuncio ou de contado.

Metro cúbico (Cubic metre (CM)): Unidade de medición para volume de gas. A cantidade de gas requirido para encher o volume dun metro cúbico.

MIBEL: O Mercado Ibérico da Electricidade (MIBEL) é o resultado da integración dos mercados de electricidade español e portugués.

Midstream (tratamento e transporte): Actividades de acondicionamento da produción de hidrocarburos ás especificacións de calidade requiridas nos mercados finais, así como o transporte dende as instalacións de tratamento ata os devanditos mercados. Ver tamén upstream (exploración e produción) e downstream (distribución e comercialización).

Minihidráulica: Unha central hidráulica considérase minihidráulica se ten unha potencia instalada menor ou igual a 10 MW.

Mix de xeración: Combinación de tecnoloxías de xeración eléctrica que participan nun sistema.

MVA: MVA é a abreviatura de megavoltampere, unha unidade de potencia utilizada con frecuencia en grandes instalacións de xeración de enerxía eléctrica.

MW/MWh: O megawatt (MW) é unha medida que indica a potencia, ou capacidade, dunha instalación de xeración de enerxía eléctrica; equivale a 1.000 quilowatts (kW). Unha central de ciclo combinado, por exemplo, conta habitualmente con un ou máis grupos de 400 MW. A maior planta de España ten unha potencia de 1.400 MW, mentres que un muíño eólico conta arredor de 1 MW. Para medir a enerxía xerada por unha planta, ou consumida por un cliente, utilízase o megawatt/hora (MWh) ou o quilowatt/hora (kWh). O kWh é a enerxía producida, ou consumida, por unha instalación dunha potencia de 1 kW durante unha hora.

O

Odorización: Operación que consiste en mesturar cos gases inodoros produtos de olor especial para permitir a súa detección. Para iso, utilízanse os odorizantes, un composto químico con olor característico que se engade ao gas natural para permitir a súa detección.

OMIE: O organismo encargado de realizar a xestión económica do mercado diario e intradiario de produción de enerxía eléctrica na Península Ibérica. Ademais, OMIE xestiona diversas poxas de produtos enerxéticos relacionados coa electricidade e o gas natural.

OMIP: Operador de Mercado Ibérico da Enerxía (polo portugués), constituíuse en xuño de 2003 e asegura a xestión do mercado a prazo do MIBEL en Portugal.

P

Pagamento por capacidade:  Mecanismo de retribución complementario ao mercado que permite ás tecnoloxías de xeración recuperar os seus custos fixos, tanto de operación coma de mantemento.

Planta de licuefacción: Instalación nas que se consegue cambiar o estado do gas natural de fase gasosa a fase líquida.

Planta de regasificación: Instalación nas que se devolve o GNL ao seu estado gasoso.

Peaxe (tarifas de acceso): Custo do uso das diferentes redes eléctricas e gasistas necesarias para que chegue ata o seu punto de subministración (redes de transporte e distribución). Este custo de acceso á rede vén fixado por estas tarifas de acceso coñecidas coloquialmente como peaxes.

Pila de combustible: A pila de combustible é un dispositivo electroquímico que permite transformar directamente e de forma continua a enerxía química resultante da reacción de oxidación dun combustible en enerxía eléctrica. As pilas de combustible son similares ás baterías, pero presentan unha diferenza esencial, xa que estas almacenan unha cantidade fixa de enerxía entre os seus eléctrodos, mentres que as pilas de combustible seguen funcionando mentres se as alimente con combustible e oxidante.

Pool: A denominación que os actores do sector enerxético dan ao mercado almacenista da electricidade. Neste mercado, rexido polo operador OMIE, a electricidade cómprase e véndese diariamente.

Potencia: Nos aparatos eléctricos, defínese como a capacidade destes para producir traballo. Tamén se define como a cantidade de traballo realizado na unidade de tempo. A unidade de medida é o watt (W) ou o quilowatt (kW).

Prima: En España existe un marco de apoio ás enerxías renovables que establece que cada kWh xerado con esas tecnoloxías recibe unha determinada cantidade de diñeiro ou prima adicional á que obtén pola venda dese kWh no mercado de electricidade.

Proceso de casación: É o proceso polo cal o operador do mercado cruza a oferta e demanda de enerxía co fin de obter un prezo e un volume.

Puntos de subministración: Número de clientes consumidores de gas clasificados polas empresas propietarias da rede á que están conectados, independentemente da empresa que lles comercializa.

PVPC:Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor: Son os prezos máximos que poderán cobrar os Comercializadores de Referencia aos consumidores que se acollan ao devandito prezo. É aquela tarifa que anteriormente se denominaba como Tarifa de Último Recurso (TUR) e onde o prezo está establecido polo Goberno.

R

REE: Red Eléctrica de España é o Operador do Sistema eléctrico (OS).Garante a continuidade e seguridade da subministración eléctrica mantendo en constante equilibrio a xeración e o consumo do noso país, exerce ademais estas funcións baixo os principios de transparencia, obxectividade e independencia. Ademais, REE é o xestor da rede de transporte e actúa como transportista único.

Regasificación: Coñécese como regasificación ao proceso que inclúe toda unha serie de etapas que van dende o transporte do gas natural licuado (GNL) á rede de distribución de gas natural. Este proceso lévase a cabo nunha planta regasificadora, onde o gas natural entra en estado líquido e sae en forma gasosa, posteriormente se transporta mediante gasodutos ata as centrais térmicas e os núcleos industriais ou turísticos. Na actualidade, existen en España seis plantas regasificadoras: Barcelona, Cartaxena, Huelva, Sagunto, Mugardos e a de Bilbao. Ademais, Enagás traballa na construción dunha sétima regasificadora, a de El Musel, que se encontra en Xixón e que estará en funcionamento en 2011.

Réxime especial: o Réxime Especial de produción de enerxía eléctrica está composto polas tecnoloxías de tratamento de residuos, biomasa, hidráulica, eólica, solar e coxeración.

Réxime Ordinario: a actividade de xeración de enerxía eléctrica ten a consideración de produción en Réxime Ordinario, sempre que non cumpra os requisitos esixidos para ser considerada produción en Réxime Especial.

Rede de distribución eléctrica: A rede de distribución de enerxía eléctrica está constituída polas liñas, parques, transformadores e outros elementos eléctricos con tensións inferiores a 220 kV, sempre que non pertenzan á rede de transporte. Así mesmo, considéranse elementos constitutivos de rede de distribución todos aqueles activos de comunicacións, proteccións, control, servizos auxiliares, terreos, edificacións e outros elementos auxiliares, eléctricos ou non, necesarios para o adecuado funcionamento das instalacións específicas da rede de distribución antes definida.

Rede de distribución de gas natural: A rede de distribución de gas natural comprende os gasodutos cuxa presión é igual ou superior aos 16 bares e aqueles outros que, con independencia da súa presión máxima de deseño, teñan por obxecto conducir o gas a un único consumidor partindo dun gasoduto da rede básica ou de transporte secundario.

Rede de transporte eléctrica: A rede de transporte de enerxía eléctrica está constituída polas liñas, parques, transformadores e outros elementos eléctricos con tensións iguais ou superiores a 220 kV e aquelas outras instalacións, calquera que sexa a súa tensión, que cumpran funcións de transporte de interconexión internacional e, no seu caso, as interconexións cos sistemas eléctricos españois insulares e extrapeninsulares. Así mesmo, considéranse elementos constitutivos de rede de transporte todos aqueles activos de comunicacións, proteccións, control, servizos auxiliares, terreos, edificacións e outros elementos auxiliares, eléctricos ou non, necesarios para o adecuado funcionamento das instalacións específicas da rede de transporte antes definida.

Rede de transporte de gas natural: O sistema gasista comprende as instalacións incluídas na Rede Básica de Transporte, a Rede de Transporte Secundario, a Rede de Distribución e outras instalacións complementarias. A rede básica de transporte está formada polas plantas de Licuefacción: as Plantas de Regasificación, os gasodutos de Transporte Primario, os almacenamentos subterráneos e as conexións internacionais.

Reseguimento de rede: É aquel conxunto de tarefas realizadas por persoal cualificado, dotado da información gráfica pertinente e do material electrónico e utensilios axeitados, destinado a localizar as posibles fugas de gas existentes nas conducións que compoñen a rede.

Restrición técnica: Calquera circunstancia ou incidencia derivada da situación da rede de transporte ou do sistema que, ao afectar as condicións de seguridade, calidade e fiabilidade da subministración establecidas regulamentariamente e a través dos correspondentes procedementos de operación, requira, a criterio técnico do operador do sistema, a modificación dos programas.

S

Subministrador de Último Recurso: Comercializador designado polo goberno que asume a obriga de atender as solicitudes de subministración de gas natural daqueles consumidores que se determinen, a un prezo máximo establecido polo Ministro de Industria, Turismo e Comercio, tras o acordo da Comisión Delegada do Goberno para asuntos económicos, que terá a consideración de Tarifa de Último Recurso.

Servizos de axuste do sistema: Son actuacións que ofrecen os xeradores ao OS para manter o sistema eléctrico en equilibrio físico e dentro dun nivel de seguridade adecuado nun prazo moi curto: dende uns poucos minutos antes do despacho ata unhas poucas horas antes. Estes servizos xestiónanse en mercados organizados polo Operador do Sistema e poden ser de tres tipos: xestión de restricións técnicas, xestión de servizos complementarios e xestión de desvíos.

Solar fotovoltaica:  a tecnoloxía fotovoltaica xera enerxía eléctrica nuns dispositivos semicondutores integrados nos paneis fotovoltaicos, que transforman a enerxía en forma de radiación solar en enerxía eléctrica.

Solar térmica: A enerxía solar térmica ou enerxía termosolar consiste no aproveitamento da enerxía do Sol para producir calor.

Switching: É o proceso de traspaso dun cliente que ten contratada a súa subministración de enerxía no mercado regulado, con prezos e tarifas establecidas no BOE, ao mercado liberalizado, onde as empresas poden ofrecer descontos e vantaxes adicionais.

T

Tensión (alta, media e baixa): A tensión eléctrica é unha magnitude física que cuantifica a diferenza de potencial eléctrico entre dous puntos. Tamén se pode definir como o traballo por unidade de carga exercido polo campo eléctrico sobre unha partícula cargada para movela entre dúas posicións determinadas. Pódese medir cun voltímetro.

Termosolar, Solar Térmica, Termoeléctrica:unha central térmica solar ou central termosolar é unha instalación industrial na que, a partir do quentamento dun fluído mediante radiación solar e o seu uso nun ciclo termodinámico convencional, se produce a potencia necesaria para mover un alternador para a xeración de enerxía eléctrica como nunha central térmica clásica.

TIEPI: É o tempo de interrupción equivalente da potencia instalada nos centros de transformación en media tensión.

Titulización:operación pola que unha entidade transforma un activo ou un dereito de cobramento en valores de renda fixa homoxéneos, estandarizados e, por conseguinte, susceptibles de negociación en mercados de valores organizados.

U

Unesa: Asociación Española da Industria Eléctrica é unha organización profesional de carácter sectorial, para a coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses das empresas eléctricas asociadas

Upstream (exploración e produción): Actividades relativas á exploración e explotación dos depósitos de hidrocarburos (gas e petróleo). Ver tamén downstream (distribución e comercialización) e midstream (tratamento e transporte).

V

Watt: É a unidade básica de enerxía eléctrica, definida como un joule por segundo. O seu símbolo é W. Expresado en unidades utilizadas en electricidade, o watt é a potencia producida por unha diferenza de potencial de 1 volt e unha corrente eléctrica de 1 ampere (1 VAI). A potencia eléctrica dos aparatos eléctricos exprésase en watts, se son de pouca potencia, pero se son de mediana ou gran potencia exprésase en quilowatts (kW) que equivale a 1.000 watts. Un kW equivale a 1,35984 CV (cabalos de vapor).

Volt: Unidade de tensión eléctrica cuxo símbolo é V.