• El creixement registrat en els primers nou mesos de l’any es basa en la solidesa dels negocis regulats i en l’expansió de l’activitat a l’Amèrica Llatina.La xilena CGE, adquirida a finals del 2014, va contribuir amb 464 milions d’euros a l’EBITDA de la multinacional.
  • El Consell d’Administració va acordar destinar 408 milions d’euros (0,4078 euros per acció) al pagament, el 8 de gener vinent, del dividend a compte en efectiu corresponent als resultats del 2015.Això suposa un augment del 2,72 % respecte al dividend a compte del 2014.
  • GAS NATURAL FENOSA, que continua amb la seva sòlida política financera, va situar la seva ràtio d’endeutament en un 46,9 % el 30 de setembre, amb una vida mitjana del deute financer per sobre dels cinc anys.
  • La multinacional està en el bon camí per complir els seus objectius per al 2015 recollits en el seu Pla estratègic 2013-2015, que inclouen assolir un EBITDA superior a 5.000 milions d’euros, un resultat net proper als 1.500 milions i mantenir un pay out pròxim al 62 %.

El benefici net de GAS NATURAL FENOSA va assolir els 1.094 milions d’euros, el 3,8 % més en termes comparables, i l’EBITDA consolidat va créixer un 10,9 %, fins als 3.998 milions d’euros, durant els nou primers mesos del 2015. En un entorn econòmic i energètic complex, el creixement fins al setembre es va sustentar en la solidesa dels negocis regulats i en el creixement de les operacions registrat a l’Amèrica Llatina.

La incorporació al perímetre de GAS NATURAL FENOSA de la Compañía General de Electricidad (CGE) xilena va sumar 464 milions d’euros a l’EBITDA consolidat. Això va permetre compensar, d’una banda, l’impacte de 56 milions del RDL 8/2014, que afecta les activitats regulades del gas a Espanya des del 5 de juliol del 2014, i de l’altre, l’aportació de 32 milions d’euros del negoci de telecomunicacions, desinvertit el juny del 2014.

La incorporació de CGE va elevar el pes de les activitats internacionals en l’EBITDA fins al 50,1 %, davant el 42,7 % del mateix període de l’any anterior. L’EBITDA procedent de les operacions a Espanya va reduir el seu pes al 49,9 %.

El benefici net, de 1.094 milions d’euros, es va reduir l’11,7 % en els primers nou mesos de l’any a causa, fonamentalment, del fet que durant el 2015 es van registrar resultats extraordinaris més reduïts que el 2014, quan es va executar la venda de Gas Natural Telecomunicaciones i les seves societats participades.

En termes homogenis, és a dir, ajustant les plusvàlues generades en els dos períodes, el benefici net va augmentar el 3,8 %. Aquest increment del resultat recurrent, en un context d’incertesa global accentuada, és degut a l’equilibri del perfil de la companyia, a la diversificació dels seus negocis i a una disciplina financera estricta.

La companyia va situar la seva ràtio d’endeutament en el 46,9 % en data 30 de setembre, amb un deute financer net de 16.031 milions d’euros. El 96,2 % del deute té venciment igual o posterior a l’any 2017 i la seva vida mitjana és lleugerament superior als cinc anys.

GAS NATURAL FENOSA disposava, en tancar el tercer trimestre, d’una liquiditat de 9.932 milions d’euros, equivalents a totes les obligacions financeres durant més de 24 mesos.

La multinacional manté els compromisos per al 2015 recollits en el seu Pla estratègic 2013-2015, que inclouen assolir un EBITDA superior a 5.000 milions d’euros, un resultat net proper als 1.500 milions i mantenir un pay out (proporció del benefici net que es destina a dividend) pròxim al 62 %.

Dividend a compte de 0,4078 euros per acció (+2,72 %)

El Consell d’Administració ha acordat destinar 408 milions d’euros (0,4078 euros per acció) al pagament del dividend a compte en efectiu el pròxim 8 de gener del 2016 i que anirà a càrrec dels resultats del 2015. Aquest dividend, que està en línia amb el que marca el Pla estratègic, suposa un augment del 2,72 % respecte al dividend a compte del 2014.

Inversions

La multinacional va invertir un total de 1.208 milions d’euros en els nou primers mesos del 2015, el 14,4 % més que el 2014. El principal focus inversor de GAS NATURAL FENOSA es va situar en l’activitat de distribució de gas, que va augmentar un 26,9 % i va representar el 38,9 % del total consolidat.

L’activitat de distribució d’electricitat va augmentar les seves inversions el 14,5 %, fins a representar el 21,2 % del total, fonamentalment pel creixement a Espanya. Per la seva part, CGE va representar el 16,8 % del total. En l’àmbit geogràfic, les inversions a Espanya van disminuir un 7 % (augmentarien un 28,3 % si s’exclou la inversió realitzada en el vaixell metaner el 2014). A l’exterior, les inversions van augmentar un 39,5 % per la incorporació de CGE.

Distribució de gas a Espanya

L’EBITDA de l’activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 665 milions d’euros, l’1,6 % menys que en els nou primers mesos de l’any anterior.

Les vendes de l’activitat regulada de gas a Espanya van augmentar el 5,3 % respecte al mateix període del 2014, fins als 128.091 GWh, gràcies a una climatologia més favorable. La demanda industrial va disminuir un 1,1 %, a causa fonamentalment dels canvis en la regulació en el sector de la cogeneració.

El 30 de setembre, la companyia tenia 5.231.094 punts de subministrament (+0,4 %) i la xarxa de distribució assolia els 50.463 quilòmetres, un 3,9 % més que en tancar el tercer trimestre de l’any anterior. El nombre de municipis amb accés al gas natural va ascendir fins als 1.171.

Distribució de gas a Itàlia

L’EBITDA de l’activitat de distribució de gas a Itàlia va ser de 50 milions d’euros, similar al del mateix període de l’any anterior.

L’activitat de distribució de gas va assolir els 2.807 GWh, amb un augment del 10,4 % respecte a l’any 2014 per una climatologia més favorable. La xarxa de distribució el 30 de setembre del 2015 va ascendir a 7.143 quilòmetres, amb un augment de 105 quilòmetres en els dotze darrers mesos. GAS NATURAL FENOSA a Itàlia va assolir la xifra de 456.344 punts de subministrament, cosa que suposa un increment lleuger respecte a l’any anterior.

Distribució de gas a Llatinoamèrica

L’EBITDA de la distribució de gas a Llatinoamèrica va assolir els 478 milions, amb un augment del 4,1 % respecte als primers nou mesos del 2014, afectat pel comportament de les divises a l’Argentina (+9,5 %) i Mèxic (+2,4 %), que compensen, en part, la devaluació de la moneda a Colòmbia (-9,1 %) i el Brasil (-10,6 %). Sense considerar l’efecte del tipus de canvi, l’EBITDA hauria crescut el 10,8 %.

Per països, va destacar el creixement en l’EBITDA a Mèxic, que aporta 124 milions d’euros (+39,3 %), encara que el del Brasil, de 200 milions, continua sent el més elevat de la regió, malgrat la forta desacceleració econòmica del país.

L’import net de la xifra de negoci de distribució de gas a Llatinoamèrica va ascendir a 2.556 milions d’euros i va registrar un increment del 2,5 %, amb un volum de vendes un 0,6 % superior a l’any passat.

La xarxa de distribució a Llatinoamèrica es va incrementar en 2.270 quilòmetres (+3,2 %) en els últims 12 mesos, fins a assolir els 72.555 quilòmetres en tancar el tercer trimestre.

GAS NATURAL FENOSA va superar els 6,8 milions de punts de subministrament a Llatinoamèrica, després d’incorporar 281.000 nous punts durant el període. Es poden destacar els increments de Mèxic (+106.000 punts) i de Colòmbia (+105.000 punts).

Distribució d’electricitat a Espanya

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat va augmentar un 2,7 %, fins als 451 milions d’euros, respecte al mateix període del 2014, mentre que l’import net de la xifra de negoci va créixer un 2 %, fins als 627 milions d’euros.

En data 30 de setembre, l’energia subministrada va assolir els 23.809 GWh, el 0,5 % menys que en el mateix període del 2014. En tancar el tercer trimestre, la companyia disposava de 3.679.000 punts de subministrament, una xifra similar a la del mateix període de l’any anterior.

El Temps d’Interrupció Equivalent a la Potència Instal·lada (TIEPI) va ser de 33 minuts, un 10,8 % millor que el 2014.

Distribució d’electricitat a Moldàvia

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat a Moldàvia va assolir els 24 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any, la qual cosa suposa un descens del 7,7 %. La disminució de l’EBITDA és deguda principalment a la depreciació de la moneda local davant de l’euro. Sense considerar l’efecte del tipus de canvi, el creixement de l’EBITDA seria del 4,3 % pels ingressos tarifaris més grans, la millora en els indicadors de pèrdues de xarxa i també per l’aplicació del cost d’extensió de vida útil dels actius.

Les vendes de l’activitat d’electricitat van ascendir a 1.988 GWh (+3,6 %) i els punts de subministrament van tancar el període en 864.000 (+1,2 %).

Distribució d’electricitat a Llatinoamèrica

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat a Llatinoamèrica, que inclou Colòmbia i Panamà, va assolir els 275 milions d’euros en tancar el tercer trimestre, el 10 % superior respecte al de l’any anterior. En cas que no es considerés l’efecte provocat pel tipus de canvi, l’EBITDA augmentaria el 12 %.

El negoci de distribució de Colòmbia ha aportat 187 milions d’euros a l’EBITDA, la qual cosa suposa un increment del 16 %, sense considerar l’efecte del tipus de canvi. Les distribuïdores de Panamà van aportar 88 milions d’euros (+23,9 %).

Les vendes de l’activitat de distribució d’electricitat a Llatinoamèrica van créixer un 5,4 %, fins als 13.485 GWh, a causa del creixement de la demanda, tant a Colòmbia com a Panamà. En conjunt, la xifra de clients va augmentar el 4,2 %.

Gas: Infraestructures

L’EBITDA de l’activitat d’infraestructures, que inclou l’operació del gasoducte Magreb-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l’exploració, el desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’hidrocarburs, es va elevar en els nou primers mesos de l’any a 216 milions d’euros, el 2,4 % més. Malgrat un menor volum transportat pel gasoducte Magreb-Europa durant 2015, l’activitat es va veure afavorida per l’efecte positiu del tipus de canvi respecte al dòlar.

El 30 de setembre, l’activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc, a través de les societats EMPL i Metragaz, va sumar un volum total de 82.210 GWh, el 10,5 % menys que en el mateix període del 2014 per un menor volum de gas vehiculat a Espanya. D’aquesta xifra, 55.346 GWh (-15,7 %) van ser transportats per a GAS NATURAL FENOSA a través de la societat Sagane, i 26.864 GWh (+2,2 %) per a Portugal i el Marroc.

Gas: Proveïment i comercialització

L’EBITDA de l’activitat mundial de proveïment i comercialització de gas va ascendir a 595 milions d’euros, la qual cosa suposa una disminució moderada del 12,5 % en relació amb la magnitud de l’ajustament de preus energètics suportat durant l’any. La flexibilitat en la gestió de la cartera global de contractes, que s’ha adaptat al context actual de preus, hauria de permetre una estabilització progressiva de l’estrenyiment de marges del negoci.

En data 30 de setembre, la comercialització majorista de GAS NATURAL FENOSA va assolir els 210.187 GWh i va augmentar un 1,4 % respecte al 2014 gràcies a la comercialització de gas natural a l’exterior, malgrat que el gas comercialitzat en el mercat espanyol va patir un descens del 3,6 %, per un menor proveïment a tercers.

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, disposa actualment a França d’una cartera contractada de 24,8 TWh anuals amb clients de diversos àmbits, que van des d’empreses del sector industrial fins a autoritats locals i del sector públic. La filial francesa consolida la seva posició a Bèlgica, Luxemburg, Holanda i Alemanya amb una cartera contractada de 14,8 TWh/any.

A Itàlia, Gas Natural Vendita va aconseguir una cartera contractada en el mercat majorista de 6,5 TWh/any en tancar el tercer trimestre.

En el mercat de Portugal, GAS NATURAL FENOSA continua com a segon operador del país, amb una quota superior al 15 % i manté la seva posició com a primer operador estranger del país. En el mercat industrial, en què se centra principalment la seva activitat, la quota és superior al 20 %. Això li permet mantenir el lideratge a la península Ibèrica quan falta molt poc per al llançament del mercat ibèric de gas.

En el mercat exterior, destaca l’increment de la diversificació de mercats, amb vendes de gas a Amèrica (Carib i Sud) i Àsia (Japó, Índia i Corea del Sud). La companyia consolida la seva presència en els principals mercats internacionals de Gas Natural Liquat (GNL).

En el mercat minorista, la companyia va assolir 12,4 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis de manteniment en data 30 de setembre, dels quals 542.000 són a Itàlia. GAS NATURAL FENOSA, pionera en la integració del subministrament conjunt de gas i electricitat, va superar els 1,5 milions de llars a Espanya amb les dues energies contractades. Així mateix, gran part d’aquestes llars (82 %) també disposen del servei de manteniment.

Electricitat Espanya

L’EBITDA de l’activitat d’electricitat a Espanya (generació, comercialització majorista i minorista i subministrament d’electricitat a tarifa d’últim recurs) va ser de 553 milions d’euros, el 2 % menys, a causa fonamentalment del diferent comportament dels preus del pool entre els períodes que es comparen.

El preu mitjà ponderat del mercat diari en el període juliol-setembre d’aquest any va ser de 57,04 €/MWh, quatre euros per sobre dels 53,02 €/MWh del mateix trimestre del 2014 i un 15 % superior al preu del trimestre anterior.

La producció d’energia elèctrica va ser de 23.690 GWh, un 3,8 % més que en el mateix període de l’any anterior. D’aquesta xifra, 22.212 GWh corresponen a generació tradicional (+4,6 %), mentre que la generació en renovables i cogeneració va sumar 1.478 GWh (-6 %).

La quota de mercat en generació tradicional acumulada el 30 de setembre del 2014 de Gas Natural Fenosa és del 18,8 %, lleugerament superior al 18,6 % del 2014.

En tancar el tercer trimestre, la producció hidràulica va ser de 2.141 GWh, molt inferior als 3.410 GWh del 2014. L’any va començar amb una característica hidrològica d’any mitjà, va passar a any sec en el segon trimestre i en aquest tercer trimestre va ser ja molt sec.

Per la seva part, i en l’acumulat anual, la producció nuclear va augmentar un 5 % fins als 3.326 GWh, si bé aquestes xifres estan afectades pel desplaçament de les parades programades.

La producció dels cicles combinats durant els nou primers mesos del 2015 va ser de 10.931 GWh, un 4,2 % superior al mateix període del 2014. En el tercer trimestre, la producció amb aquesta tecnologia va ser de 4.264 GWh (-6,3 %).

La producció tèrmica amb carbó va assolir en el tercer trimestre els 2.843 GWh, un 6,2 % més que durant l’any passat. En els primers nou mesos de l’any la producció amb carbó és un 39,3 % superior a la de l’any passat, si bé la xifra del 2014 té diferents criteris de funcionament ja que li és aplicable el Reial decret de garantia de subministrament vigent fins a final d’any.

Les vendes d’electricitat, que inclouen la comercialització en el mercat liberalitzat i d’últim recurs, en van assolir, en data 30 de setembre, els 26.583 GWh (+3,1 %). Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica són concordes amb el posicionament de maximització de marges, l’optimització de quota i el grau de cobertura que Gas Natural Fenosa vol tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar el tercer trimestre amb una potència total instal·lada de 919 MW consolidables (878 MW en operació), dels quals 752 MW corresponen a tecnologia eòlica, 110 MW a minihidràulica i 57 MW a cogeneració.

La producció va ser un 6 % inferior a la del 2014 (1.478 GWh vs. 1.572 GWh), a causa principalment de la disminució en la producció eòlica i a l’efecte de la parada de les cogeneradores associades a purins que sí que van funcionar fins al febrer del 2014.

Gas Natural Fenosa va assolir el mes de juny passat un acord per adquirir el 100 % de la firma d’energies renovables Gecalsa per un valor d’empresa de 260 milions d’euros. Una vegada obtingudes les autoritzacions preceptives, l’operació es va tancar el mes d’octubre passat.

Global Power Generation

GAS NATURAL FENOSA va crear l’octubre del 2014 la societat Global Power Generation (GPG) que aglutina els seus actius i negocis de generació elèctrica fora d’Europa. L’objectiu de la nova societat és impulsar el negoci de generació internacional de GAS NATURAL FENOSA d’acord amb el marc que estableix el seu Pla estratègic actual, que preveu el creixement en el mercat internacional a través del desenvolupament de projectes de generació, especialment a Llatinoamèrica i Àsia.

El mes de març passat GAS NATURAL FENOSA i Kuwait Investment Authority (KIA) van signar un acord per dur a terme una ampliació de capital de 550 milions de dòlars a Global Power Generation (GPG) a subscriure íntegrament per KIA. Després de l’ampliació de capital, KIA té una participació del 25 % de GPG, mentre que GAS NATURAL FENOSA manté el control sobre aquesta societat.

L’operació, una vegada obtingudes les autoritzacions corresponents, es va tancar el mes d’octubre passat i suposa l’associació amb un soci inversor sòlid per accelerar el desenvolupament dels plans d’expansió en generació internacional, que preveuen, a mitjà termini, construir 5 GW addicionals de capacitat de generació en mercats internacionals, principalment a Llatinoamèrica i Àsia.

L’EBITDA de GPG, corresponent al període gener-setembre del 2015, va assolir els 199 milions d’euros, el 25,2 % més que en el mateix període de l’any anterior, a causa fonamentalment de l’efecte tipus de canvi i de l’entrada en operació comercial del parc eòlic de Bii Hioxo (Mèxic) des d’octubre del 2014 i la central hidroelèctrica de Torito (Costa Rica) a partir de maig del 2015.

Compañía General de Electricidad (CGE)

La xilena CGE es va incorporar al perímetre de consolidació de GAS NATURAL FENOSA pel mètode d’integració global des del 30 de novembre del 2014. La contribució a l’EBITDA consolidat fins al setembre del 2015 va ser de 464 milions d’euros.

En l’activitat de distribució de gas, CGE va augmentar les seves vendes en el període l’11 %, fins a assolir els 36.715 GWh. D’altra banda, es va registrar un creixement del 3,2 % en les vendes de l’activitat de distribució d’electricitat, principalment per l’augment de les vendes a clients regulats (+4,2 %).

El creixement experimentat per l’energia transportada, corresponent fonamentalment a la filial Transnet (Xile), va ser del 3 % i s’explica per l’evolució que van presentar les vendes físiques de les distribuïdores elèctriques a Xile, que participen en el Sistema Interconnectat Central (SIC).

La venda majorista de GLP va decréixer en un 27,1 %, a causa d’una disminució de l’activitat, mentre que la venda a client final es va reduir l’1,4 % a causa de l’efecte de la temperatura.

 

Barcelona, 4 de novembre del 2015

Compte de resultats consolidat

(milions d’€) 9M15 9M14
Import net de la xifra de negocis 20.042 18.223
Altres ingressos d’explotació 206 205
Proveïments -13.905 -12.803
Despeses de personal -775 -617
Altres despeses d’explotació -1.570 -1.402
EBITDA 3.998 3.606
Altres resultats 5 253
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -1.337 -1.184
Dotació a provisions -194 -185
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2.472 2.490
Resultat financer -694 -587
Resultat alienació instruments financers - -
Resultat d’entitats mètode participació -5 -75
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.773 1.828
Impost sobre beneficis -434 -448
Participacions no dominants -245 -141
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP 1.094 1.239

 

Balanç de situació consolidat

(milions d’€) 30/09/15 30/09/14
Actiu no corrent- 38.424 33.081
Immobilitzat intangible 10.351 7.888
Immobilitzat material 23.707 20.218
Inversions mètode participació 1.971 2.322
Actius financers no corrents 1.394 1.562
Actius per impost diferit 1.001 1.091
Actiu corrent- 8.462 9.967
Existències 874 937
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 4.895 4.792
Altres actius financers corrents 413 333
Efectiu i mitjans líquids equivalents 2.280 3.905
TOTAL ACTIU 46.886 43.048

 

(milions d’€) 30/09/15 30/09/14
Patrimoni net- 18.124 15.985
Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant 14.431 14.420
Participacions no dominants 3.693 1.565
Passiu no corrent- 22.848 20.054
Ingressos diferits 851 830
Provisions no corrents 1.509 1.457
Passius financers no corrents 16.806 14.884
Passius per impost diferit 2.672 2.014
Altres passius no corrents 1.010 869
     
Passiu corrent- 5.914 7.009
 Provisions corrents 158 108
 Passius financers corrents 1.722 2.866
 Creditors comercials i altres comptes per pagar  3.686  3.617
Altres passius corrents  348  418
 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 46.886 43.048

 

Principals magnituds físiques

Activitat de distribució:

9M15 9M14 %
Distribució de gas (GWh) 318.863 310.897 2,5
Europa: 130.898 124.212 5,4
ATX* 130.898 124.212 5,4
Amèrica Llatina: 187.965 186.775 0,6
Vendes de gas a tarifa 121.079 119.033 1,7
ATX 66.886 67.742 -1,3
Distribució d’electricitat (GWh): 39.282 38.649 1,6
Europa: 25.797 25.857 -0,2
Vendes d’electricitat a tarifa 1.988 1.919 3,6
ATX 23.809 23.938 -0,5
Amèrica Llatina: 13.485 12.792 5,4
Vendes d’electricitat a tarifa 12.702 12.011 5,8
ATX 783 781 0,3
Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 30/09): 12.489 12.185 2,5
Europa 5.687 5.664 0,4
Amèrica Llatina 6.802 6.521 4,3
Punts de subministrament de distribució d’electricitat, en milers (el 30/09): 7.672 7.528 1,9
Europa 4.543 4.526 0,4
Amèrica Llatina 3.129 3.002 4,2
TIEPI a Espanya (minuts) 33 37 -10,8

 

Activitat de gas:

9M15 9M14 %
Comercialització a l’engròs (GWh): 210.187 207.356 1,4
Espanya 117.603 121.965 -3,6
Resta de vendes de gas 92.584 85.391 8,4
Comercialització al detall (GWh) 22.021 19.220 14,6
Transport de gas – EMPL (GWh) 82.210 91.901 -10,5

*Inclou els serveis d’ATX en transport secundari

Activitat d’electricitat

9M15 9M14 %
Energia elèctrica produïda (GWh): 36.923 36.307 1,7
Espanya: 23.690 22.815 3,8
Generació:
Hidràulica 2.141 3.410 -37,2
Nuclear 3.326 3.169 5,0
Carbó 5.814 4.174 39,3
Cicles combinats 10.931 10.490 4,2
Renovable i cogeneració 1.478 1.572 -6,0
Global Power Generation: 13.233 13.492 -1,9
Mèxic (CC) 11.412 12.301 -7,2
Mèxic (eòlic) 604 - -
Costa Rica (hidràulica) 266 118 -
Panamà (hidràulica) 45 43 4,7
Panamà (fuel) - 28 -
República Dominicana (fuel) 812 628 29,3
Kènia (fuel) 94 374 -74,9
Capacitat de generació elèctrica (MW): 14.847 14.551 2,0
Espanya: 12.145 12.122 0,2
Generació:
Hidràulica 1.954 1.948 0,3
Nuclear 604 604 -
Carbó 2.065 2.065 -
Cicles combinats: 6.603 6.603 -
Renovable i cogeneració: 919 902 1,9
Global Power Generation 2.702 2.429 11,2
Mèxic (CC) 2.035 2.035 -
Mèxic (Eòlic) 234 - -
Costa Rica (hidràulica) 101 51 98,0
Panamà (hidràulica) 22 22 -
Panamà (fuel) - 11 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Kènia (fuel) 112 112 -

 

Companyia General d’Electricitat

9M15
Distribució de gas:
Vendes activitat gas (GWh) 36.715
Punts de subministrament, en milers (el 30/09) 610
Distribució d’electricitat:
Vendes activitat electricitat (GWh) 11.955
Punts de subministrament, en milers (el 30/09) 2.906
Transmissió electricitat (GWh) 10.932
GLP:
Vendes a l’engròs a tercers (GWh) 6.141
Vendes a client final (GWh) 4.298

Vídeos

Valoració de resultats:


Plan Estratègic:

Infografies

Infografia 3T Magnituds

Infografia 3T Pla estratègic

Infografia 3T EBITDA

Infografia 3T Dividend

Infografia 3T Deute financer

Imatges

Salvador Gabarró primer semestre