A

Accés de tercers a la xarxa (ATX): Accés a la xarxa per part dels que no són propietaris de la xarxa de transport i proveïment.

Connexió de servei: És la part de la canalització compresa entre la xarxa de proveïment i la clau de connexió, inclosa aquesta. No forma part de la instal·lació receptora.

Emmagatzematge subterrani: Està compost per jaciments de gas creats artificialment en formacions subterrànies aptes per a això, a fi d'adequar el proveïment de gas a la demanda estacional.

Alta pressió: És aquella superior a 4 bar efectius (o relatius).

Ampere: Unitat d'intensitat de corrent elèctric.

Armari de regulació: És el conjunt de regulació de pressió del gas quan es troba allotjat a l'interior d'un armari.

B

Backup (auxiliar): Les centrals de backup o auxiliars són aquelles que garanteixen el subministrament elèctric quan altres fonts de producció deixen de generar energia. A Espanya, el paper de backup l'exerceixen les centrals tèrmiques de cicle combinat i de carbó. Aquestes tecnologies tenen la capacitat de posar-se en funcionament en un curt període de temps en el moment en què les energies renovables no gestionables deixen d'abocar energia a la xarxa.

Baixa pressió: En l'activitat de distribució de gas natural és aquella inferior o igual a 0,05 bar efectius (o relatius).

BCM: En anglès, billion cubic meters, que equival a mil milions de metres cúbics. Mesura utilitzada habitualment per al gas natural.

Benefici abans d'interessos i impostos: Resultat de la companyia calculat com a total d'ingressos operatius menys total de despeses operatives. Terme que ve del terme anglès EBIT, earnings before interest and taxes.

Benefici net després d'impostos: Resultat final de l'empresa calculat com a resultat operatiu menys resultat financer menys impost de societats.

Biogàs: És un tipus de gas (format per diòxid de carboni, monòxid de carboni i metà) que es genera per la fermentació de residus orgànics, fonamentalment en abocadors, desfets agrícoles o aigües residuals. Una vegada recollit, es pot utilitzar per generar electricitat.

Biomassa: Matèria orgànica originada en un procés biològic, espontani o provocat, que s'utilitza com a font d'energia. A Espanya, la major part de la producció correspon al sector forestal i és utilitzada tant en l'àmbit domèstic (en forma de llenya) com en la producció tèrmica o elèctrica.

Bombament: Tecnologia hidràulica que permet emmagatzemar energia (en forma d'aigua) durant les hores de menys demanda d'electricitat i generar kilowatts hora durant les hores de consum punta o de necessitat del sistema elèctric. Les plantes de bombament eleven l'aigua d'un embassament inferior a un altre de superior, on una central hidroelèctrica la torna a convertir en energia elèctrica. Gràcies a la seva forma de funcionament, les centrals de bombament contribueixen a optimitzar el sistema elèctric i són un complement ideal a la generació renovable no gestionable.

Bo social: Tarifa amb un descompte fixada pel Govern sobre el PVPC, per protegir els consumidors vulnerables.

C

Caldera centralitzada: Instal·lació en la qual els punts de subministrament d'una finca estan connectats a una caldera central.

Canalització: És el conjunt de canonades i accessoris units entre si que permet la circulació del gas pel seu interior.

Capitalització borsària: Valor de l'empresa en borsa, s'obté multiplicant el valor de les accions en borsa de la companyia pel nombre d'accions que té en circulació.

Centre del Gas: Centre obert a l'atenció del públic i relacionat amb els serveis relatius al gas prestats per la companyia: subministrament de gas, venda d'aparells i serveis, revisió sistemàtica, etc.

Cicle combinat, CGT:Centrals de generació d'electricitat que utilitzen gas natural com a matèria primera. Són més eficients que altres tecnologies tèrmiques tradicionals, com el carbó o el fuel, ja que produeixen energia en dues fases. En la primera, generen electricitat a través de la combustió directa del gas i, en una segona etapa, aprofiten els gasos residuals, que encara estan calents, per generar vapor d'aigua que mou una turbina que produeix més energia.

Cogeneració, CHP: La cogeneració permet produir i aprofitar, de manera combinada, calor i electricitat. Les instal·lacions de cogeneració estan dissenyades de manera que el vapor produït a la caldera generi electricitat i serveixi també per subministrar calor a processos industrials.

Comercialitzadores: Són les que adquireixen electricitat o gas natural (als productors o a altres comercialitzadores) i el venen als seus clients qualificats o a altres comercialitzadores en condicions lliurement pactades. Les comercialitzadores utilitzen les instal·lacions de transportistes i distribuïdors per al transport i el subministrament de gas i electricitat als seus clients, a canvi d'un peatge.

Consum contractat: Correspon al consum acordat entre el client i l'empresa, i que apareix reflectit al contracte.

Consum d'ATX: Consum en kWh que la distribuïdora factura a les comercialitzadores, corresponent a clients de mercat liberalitzat, per accés de tercers a la xarxa.

Consum de terme potència: Consum en kWh que es factura en concepte dels diferents termes de potència per a energia elèctrica.

Consum estimat: Consum previst d'un client, es calcula cada vegada es fa una lectura i en funció de l'antiguitat del client, la història de les seves lectures i els indicadors d'estimació que tingui activats. Serveix com a filtre de validació que el consum a facturar és correcte.

Consum facturat: Consum en kWh que es factura en funció del volum de gas o l'energia elèctrica consumits durant el període de facturació.

Comptador: Dispositiu que permet conèixer el volum d'energia consumit en un període de temps determinat.

Comptador intel·ligent: Mesurador o comptador avançat que calcula el consum elèctric d'una forma més detallada que els comptadors convencionals. Aquests equips ofereixen la possibilitat de comunicar aquesta informació a través d'una xarxa a un centre de control de la companyia de serveis, que pot utilitzar les dades a l'efecte de facturació o seguiment.

Codi universal de punt de subministrament, CUPS: És el codi que identifica cada punt de subministrament, sigui de gas o d'electricitat; el primer es compon d'una seqüència de 20 dígits i el d'electricitat de 22.

Cotització: Preu assolit al mercat per un valor.

D

Declaració d'impacte ambiental: És el pronunciament de l'autoritat ambiental competent que determina la conveniència o no de dur a terme l'activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que s'han d'establir per a la protecció del medi ambient.

Dèficit de tarifa: El dèficit de tarifa és la diferència entre la quantitat total recaptada per les tarifes d'accés a les xarxes (tarifes regulades que fixa l'Administració i paguen els consumidors pels seus subministraments) i els costos reals associats a aquestes tarifes (costos de transportar, distribuir, primes a determinades tecnologies, etc.). Les diferències entre la recaptació per tarifes regulades i els costos reals corresponents a aquestes s'originen bàsicament per dos motius: desviacions en les estimacions i objectius polítics o econòmics dels successius governs, els quals, en darrer terme, estableixen les tarifes regulades.

Demanda elèctrica: Quantitat d'energia elèctrica consumida pels usuaris en un període de temps determinat.

Distribució: La distribució és una activitat regulada que té per objecte principal la transmissió d'energia o de gas natural des de les xarxes de transport fins als punts de consum. Les empreses distribuïdores tenen com a funció distribuir l'energia, així com construir, mantenir i operar les instal·lacions de distribució.

Dividend: Part del benefici d'una empresa que es distribueix de manera periòdica entre els seus accionistes.

Downstream (distribució i comercialització): Aquelles activitats que tenen lloc des de la recepció dels hidrocarburs a les terminals d'importació fins a la seva distribució i comercialització a l'usuari final. Vegeu també upstream (exploració i producció) i midstream (tractament i transport).

E

Eficiència energètica:Conjunt de programes i estratègies per reduir l'energia que fan servir determinats dispositius i sistemes sense que es vegi afectada la qualitat dels serveis subministrats.L'eficiència protegeix el medi ambient, assegura el proveïment i fomenta un comportament sostenible en l'ús dels recursos.

Estació de regulació i mesura: Instal·lació que té com a funció la reducció de pressió i la mesura del cabal del gas i que constitueix la interconnexió entre la xarxa de gasoductes i les xarxes de proveïment.

Estratègia, objectiu 20-20-20: Estratègia de la Unió Europea per a 2020 els objectius de la qual consisteixen en una reducció d'un 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte a 1990, l'obligació que el 20% del consum final energètic provingui d'energies renovables i un 20% d'estalvi en les demandes energètiques futures.

G

Gas natural comprimit: És un combustible per a ús vehicular que, com que és econòmic i ambientalment net, és considerat una alternativa sustentable per a la substitució de combustibles líquids. A vegades, s'utilitzen indistintament els termes gas natural comprimit i gas natural vehicular (GNV). Tanmateix, el GNV, a més de GNC, també pot ser gas natural liquat (GNL), que també és utilitzat com a combustible vehicular, encara que en molta menor mesura.

Gas natural liquat (GNL): Gas natural que ha estat liquat mitjançant refredament a aproximadament -161 °C a pressió atmosfèrica. El gas natural és 600 vegades més voluminós que el gas natural liquat (LNG).

Gas natural vehicular, GNV: Gas natural utilitzat com a combustible per a vehicles.

Generació distribuïda: La generació distribuïda o descentralitzada apropa la producció d'electricitat als punts on es consumeix. Per a això, s'utilitzen instal·lacions de menys mida que les plantes convencionals. El gran avantatge d'aquesta forma de producció és la reducció de les pèrdues que s'ocasionen durant el transport i la distribució de l'energia. Les formes més habituals de generació distribuïda a Espanya són les cogeneracions i les plaques solars fotovoltaiques.

Generació renovable: Es denomina energia renovable a l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, les unes per la immensa quantitat d'energia que contenen i les altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.

Geotèrmia: La tecnologia geotèrmica aprofita la calor de la terra per generar electricitat o per a usos tèrmics (producció de fred o calor).

Gasoducte: Canalització que permet el transport, a alta pressió i gran distància, d'un gas combustible, formada per tubs d'acer al carboni d'alt límit elàstic, mitjançant els quals es transporta el gas natural. Pot ser soterrat o submergit, connectat a xarxes internacionals i subministra una sola o diverses regions. Quan passa a través d'un país se'l denomina gasoducte de trànsit.

H

Buit tèrmic: Part de la producció d'electricitat que es cobreix amb tecnologies tèrmiques: cicles combinats de gas natural, carbó i fuel.

Hub de gas: Mercat organitzat per a la contractació del gas, funciona de manera similar a un mercat de valors.

I

Interruptor de control de potència, ICP: Un interruptor automàtic que instal·la la companyia subministradora d'energia a l'inici de la instal·lació elèctrica de l'habitatge i amb què es controla la potència consumida pel client en cada moment. Si aquesta potència consumida supera la potència contractada, entra en acció automàticament tallant el subministrament elèctric i cal rearmar-lo per reprendre'l.

Impost d'electricitat: Import en euros corresponent a un impost aplicat sobre la facturació d'energia elèctrica. La Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social desenvolupa, al capítol IX, l'impost sobre l'electricitat. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel resultat de multiplicar pel coeficient 1,05113 l'import total que, en ocasió de la meritació de l'impost, s'hauria determinat com a base imposable de l'impost sobre el valor afegit, excloses les quotes del mateix impost sobre l'electricitat, per a un subministrament d'energia elèctrica efectuat a títol onerós dins del territori d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit entre persones no vinculades. L'impost s'exigirà al tipus impositiu del 4,864%.

Índex de cobertura: L'índex de cobertura relaciona la potència disponible en el sistema elèctric respecte de la punta de demanda. Per a Xarxa Elèctrica d'Espanya l'índex desitjable és 1,1. És a dir, que hi hagi una potència disponible un 10% superior a la punta de demanda.

Infraestructura: Cadascun dels elements que, amb les seves característiques pròpies i les condicions particulars de funcionament, componen el sistema gasista i que comunicats entre si permeten traslladar el gas natural des dels punts d'entrada (proveïment, oferta) fins als de sortida (consum, demanda).

K

Kilowatts hora: Unitat d'energia que equival a l'energia desenvolupada per una potència d'un kilowatt (kW) durant una hora, equivalent a 3,6 milions de joules. És equivalent a 0,0949 metres cúbics de gas.

Quilovolt: Unitat de tensió elèctrica que equival a 1.000 volts.

L

Lectura estimada: Lectura del consum estimat del client, obtinguda en el procés d'estimació i que es factura si no es disposa d'una lectura real o d'una lectura facilitada recent. També s'utilitza en lectures quadrimestral.

Lectura real: Lectura efectuada directament per l'agent lector en la presa de lectura, sense intervenció de tercers.

LED: El terme LED està format per les sigles en anglès light-emitting diode, que signifiquen "díode emissor de llum". Un díode és un dispositiu fabricat de dos materials conductors diferents que permeten circular el corrent en una sola direcció. Quan passa electricitat pel díode, els àtoms d'un dels materials s'exciten a un nivell superior d'energia. Aquesta energia s'allibera quan els àtoms transfereixen electrons a l'altre material. Durant aquest alliberament d'energia és quan es produeix llum. Presenten molts avantatges sobre les fonts de llum incandescent: el seu consum d'energia és molt menor, presenten una durada molt més llarga, una mida més petita, gran durabilitat i fiabilitat.

M

Mitjana pressió: En l'activitat de distribució de gas, és aquella compresa entre 0,05 i 4 bar efectius (o relatius).

Mercat a termini: Els mercats a termini d'electricitat o gas són un conjunt de mercats en què, amb anys, mesos, setmanes o dies d'antelació al lliurament físic de l'energia, s'intercanvien contractes de compra-venda d'electricitat o gas amb terminis de lliurament superiors a 24 hores. Els mercats a termini compleixen un paper crucial en un mercat liberalitzat desenvolupat, ja que permeten als agents compradors i venedors gestionar els seus riscos, mentre faciliten la competència als mercats a l'engròs i al detall.

Mercat diari: El mercat diari se celebra el dia abans del lliurament de l'energia, i compradors i venedors hi intercanvien energia per a totes i cadascuna de les hores del dia següent.

Mercat intradiari: El mercat intradiari és un mercat d'ajustaments que se celebra dins de les 24 hores anteriors al moment de generació/consum. Els agents poden ajustar als mercats intradiaris les seves posicions comercials comprant i venent energia.

Mercat liberalitzat: És aquell en què el client contracta el subministrament amb qualsevol altra empresa comercialitzadora degudament autoritzada per l'Administració competent. Les tarifes de venda són pactades entre comprador i venedor.

Mercat OTC: El mercat financer OTC (over the counter) és un mercat no organitzat en el qual els agents intercanvien, a través de mitjancers o brokers, contractes amb liquidació financera dissenyats en funció de les seves preferències i sense sotmetre's a regles de participació/negociació diferents de les que ells mateixos s'imposin.

Mercat regulat: És aquell en què el client manté el subministrament de gas i electricitat amb el seu distribuïdor autoritzat habitual. Les tarifes de venda d'ambdues energies són fixades per llei i publicades al BOE.

Mercat spot: Aquell en què el lliurament i el pagament del bé negociat s'efectua al moment de la concertació. El preu al qual es negocien es coneix per preu spot o de comptat.

Metre cúbic [cubic metre (CM)]: Unitat de mesurament per a volum de gas. La quantitat de gas requerit per omplir el volum d'un metre cúbic.

MIBEL: El Mercat Ibèric de l'Electricitat (MIBEL) és el resultat de la integració dels mercats d'electricitat espanyol i portuguès.

Midstream (tractament i transport): Activitats de condicionament de la producció d'hidrocarburs a les especificacions de qualitat requerides en els mercats finals, així com el transport des de les instal·lacions de tractament fins a aquests mercats. Vegeu també upstream (exploració i producció) i downstream (distribució i comercialització).

Minihidràulica: Una central hidràulica es considera minihidràulica si té una potència instal·lada menor o igual a 10 MW.

Mix de generació: Combinació de tecnologies de generació elèctrica que participen en un sistema.

MVA: MVA és l'abreviatura de megavoltamperi, una unitat de potència utilitzada amb freqüència en grans instal·lacions de generació d'energia elèctrica.

MW/MWh: El megawatt (MW) és una mesura que indica la potència, o capacitat, d'una instal·lació de generació d'energia elèctrica; equival a 1.000 kilowatts (kW). Una central de cicle combinat, per exemple, té habitualment un o més grups de 400 MW. La planta més gran d'Espanya té una potència de 1.400 MW, mentre que un molí eòlic ronda 1 MW. Per mesurar l'energia generada per una planta, o consumida per un client, s'utilitza el megawatt/hora (MWh) o el kilowatt/hora (kWh). El kWh és l'energia produïda, o consumida, per una instal·lació d'una potència d'1 kW durant una hora.

O

Odorització: Operació que consisteix a barrejar amb els gasos inodors productes d'olor especial per permetre'n la detecció. Per a això, s'utilitzen els odoritzadors, un compost químic amb olor característica que s'afegeix al gas natural per permetre'n la detecció.

OMIE: L'organisme encarregat de dur a terme la gestió econòmica del mercat diari i intradiari de producció d'energia elèctrica a la península Ibèrica. A més, OMIE gestiona diverses subhastes de productes energètics relacionats amb l'electricitat i el gas natural.

OMIP: Operador de Mercat Ibèric de l'Energia (pol portuguès), es va constituir el juny de 2003 i assegura la gestió del mercat a termini del MIBEL a Portugal.

P

Pagament per capacitat:  Mecanisme de retribució complementari al mercat que permet a les tecnologies de generació recuperar els seus costos fixos, tant d'operació com de manteniment.

Planta de liqüefacció: Instal·lació en què s'aconsegueix canviar l'estat del gas natural de fase gasosa a fase líquida.

Planta de regasificació: Instal·lació en què es torna el GNL al seu estat gasós.

Peatge (tarifes d'accés): Cost de l'ús de les diferents xarxes elèctriques i gasistes necessàries perquè arribi fins al seu punt de subministrament (xarxes de transport i proveïment). Aquest cost d'accés a la xarxa ve fixat per aquestes tarifes d'accés conegudes col·loquialment com peatges.

Pila de combustible: La pila de combustible és un dispositiu electroquímic que permet transformar directament i de manera contínua l'energia química resultant de la reacció d'oxidació d'un combustible en energia elèctrica. Les piles de combustible són similars a les bateries, però presenten una diferència essencial, ja que aquestes emmagatzemen una quantitat fixa d'energia entre els seus elèctrodes mentre que les piles de combustible continuen funcionant mentre se les alimenti amb combustible i oxidant.

Pool: La denominació que els actors del sector energètic donen al mercat a l'engròs de l'electricitat. En aquest mercat, regit per l'operador OMIE, l'electricitat es compra i es ven diàriament.

Potència: En els aparells elèctrics, es defineix com la seva capacitat per produir treball. També es defineix com la quantitat de treball produït en la unitat de temps. La unitat de mesura és el watt (W) o el kilowatt (kW).

Prima: A Espanya hi ha un marc de suport a les energies renovables que estableix que cada kWh generat amb aquestes tecnologies rep una determinada quantitat de diners o prima, addicional a la que obté per la venda d'aquest kWh al mercat d'electricitat.

Procés de cassació: És el procés pel qual l'operador del mercat creua l'oferta i demanda d'energia a fi d'obtenir un preu i un volum.

Punts de subministrament: Nombre de clients consumidors de gas classificats per les empreses propietàries de la xarxa a la qual estan connectats, independentment de l'empresa que els comercialitza.

PVPC;Preu voluntari per al petit consumidor: Són els preus màxims que podran cobrar les comercialitzadores de referència als consumidors que s'acullin a aquest preu. És aquella tarifa que abans es denominava tarifa d'últim recurs (TUR) i en què el preu l'estableix el Govern.

R

XEE: Xarxa Elèctrica d'Espanya és l'operador del sistema elèctric (OS).Garanteix la continuïtat i la seguretat del subministrament elèctric mantenint en constant equilibri la generació i el consum del nostre país, i exerceix aquestes funcions sota els principis de transparència, objectivitat i independència. A més, XEE és el gestor de la xarxa de transport i actua com a transportista únic.

Regasificació: Es coneix com a regasificació el procés que inclou tota una sèrie d'etapes que van del transport del gas natural liquat (GNL) a la xarxa de proveïment de gas natural. Aquest procés es du a terme en una planta regasificadora, on el gas natural entra en estat líquid i surt en forma gasosa, i posteriorment es transporta mitjançant gasoductes a les centrals tèrmiques i als nuclis industrials o turístics. En l'actualitat, a Espanya hi ha sis plantes regasificadores: Barcelona, Cartagena, Huelva, Sagunto, Mugardos i Bilbao. A més, Enagás treballa en la construcció d'una setena regasificadora, la d'El Musel, que es troba a Gijón i que estarà en funcionament el 2011.

Règim especial: el Règim especial de producció d'energia elèctrica està compost per les tecnologies de tractament de residus, biomassa, hidràulica, eòlica, solar i cogeneració.

Règim ordinari: L'activitat de generació d'energia elèctrica té la consideració de producció en Règim ordinari sempre que no compleixi els requisits exigits per ser considerada producció en Règim especial.

Xarxa de proveïment elèctrica: La xarxa de proveïment d'energia elèctrica està constituïda per les línies, parcs, transformadors i altres elements elèctrics amb tensions inferiors a 220 kV, sempre que no pertanyin a la xarxa de transport. Així mateix, es consideren elements constitutius de xarxa de proveïment tots aquells actius de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per al funcionament adequat de les instal·lacions específiques de la xarxa de proveïment abans definida.

Xarxa de proveïment de gas natural: La xarxa de proveïment de gas natural comprèn els gasoductes la pressió dels quals és igual o superior als 16 bars i aquells altres que, amb independència de la seva pressió màxima de disseny, tinguin per objecte conduir el gas a un únic consumidor partint d'un gasoducte de la xarxa bàsica o de transport secundari.

Xarxa de transport elèctrica: La xarxa de transport d'energia elèctrica està constituïda per les línies, parcs, transformadors i altres elements elèctrics amb tensions iguals o superiors a 220 kV i aquelles altres instal·lacions, sigui quina sigui la seva tensió, que compleixin funcions de transport d'interconnexió internacional i, si escau, les interconnexions amb els sistemes elèctrics espanyols insulars i extrapeninsulars. Així mateix, es consideren elements constitutius de xarxa de transport tots aquells actius de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per al funcionament adequat de les instal·lacions específiques de la xarxa de transport abans definida.

Xarxa de transport de gas natural: El sistema gasista comprèn les instal·lacions incloses a la xarxa bàsica de transport, la xarxa de transport secundari, la xarxa de proveïment i altres instal·lacions complementàries. La xarxa bàsica de transport està formada per les plantes de liqüefacció: les plantes de regasificació, els gasoductes de transport primari, els emmagatzematges subterranis i les connexions internacionals.

Resseguiment de xarxa: És aquell conjunt de tasques efectuades per personal qualificat, dotat de la informació gràfica pertinent i del material electrònic i estris adequats, destinat a localitzar les possibles fuites de gas existents a les conduccions que componen la xarxa.

Restricció tècnica: Qualsevol circumstància o incidència derivada de la situació de la xarxa de transport o del sistema que, per afectar les condicions de seguretat, qualitat i fiabilitat del subministrament establertes reglamentàriament i a través dels procediments d'operació corresponents requereixi, a criteri tècnic de l'operador del sistema, la modificació dels programes.

S

Subministrador d'últim recurs: Comercialitzador designat pel govern que assumeix l'obligació d'atendre les sol·licituds de subministrament de gas natural d'aquells consumidors que es determinin, a un preu màxim establert pel ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a assumptes econòmics, que tindrà la consideració de tarifa d'últim recurs.

Serveis d'ajustament del sistema: Són actuacions que ofereixen els generadors al OS per mantenir el sistema elèctric en equilibri físic i dins d'un nivell de seguretat adequat en el termini molt curt: des d'uns quants minuts abans del despatx fins a unes quantes hores abans. Aquests serveis es gestionen en mercats organitzats per l'operador del sistema i poden ser de tres tipus: gestió de restriccions tècniques, gestió de serveis complementaris i gestió de desviacions.

Solar fotovoltaica:  la tecnologia fotovoltaica genera energia elèctrica en uns dispositius semiconductors integrats en les plaques fotovoltaiques que transformen l'energia en forma de radiació solar en energia elèctrica.

Solar tèrmica: L'energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del Sol per produir calor.

Switching: És el procés de traspàs d'un client que té contractat el seu subministrament d'energia al mercat regulat, amb preus i tarifes establertes al BOE, al mercat liberalitzat, en què les empreses poden oferir descomptes i avantatges addicionals.

T

Tensió (alta, mitjana, baixa): La tensió elèctrica és una magnitud física que quantifica la diferència de potencial elèctric entre dos punts. També es pot definir com el treball per unitat de carrega exercit pel camp elèctric sobre una partícula carregada per moure-la entre dues posicions determinades. Es pot mesurar amb un voltímetre.

Termosolar, solar tèrmica, termoelèctrica:una central tèrmica solar o central termosolar és una instal·lació industrial en la qual, a partir de l'escalfament d'un fluid mitjançant radiació solar i el seu ús en un cicle termodinàmic convencional, es produeix la potència necessària per moure un alternador per a generació d'energia elèctrica com en una central tèrmica clàssica.

TIEPI: És el temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada en els centres de transformació en mitjana tensió.

Titulització:Operació per la qual una entitat transforma un actiu o un dret de cobrament en valors de renda fixa homogenis, estandarditzats i, per tant, susceptibles de negociació en mercats de valors organitzats.

U

Unesa: L'Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica és una organització professional de caràcter sectorial per a la coordinació, la representació, la gestió, el foment i la defensa dels interessos de les empreses elèctriques associades

Upstream (exploració i producció): Activitats relatives a l'exploració i l'explotació dels jaciments d'hidrocarburs (gas i petroli). Vegeu també downstream (distribució i comercialització) i midstream (tractament i transport).

V

Watt: És la unitat bàsica d'energia elèctrica, definida com un joule per segon. El símbol és W. Expressat en unitats utilitzades en electricitat, el watt és la potència produïda per una diferència de potencial d'1 volt i un corrent elèctric d'1 ampere (1 VA). La potència elèctrica dels aparells elèctrics s'expressa en watts, si són de poca potència, però si són de potència mitjana o gran s'expressa en kilowatts (kW), que equivalen a 1.000 watts. Un kW equival a 1,35984 CV (cavalls de vapor).

Volt: Unitat de tensió elèctrica el símbol del qual és V.